تعیین سطح زبان انگلیسی

دو مرحله ای ( آزمون کتبی + مصاحبه )

تعیین سطح زبان آلمانی

یک مرحله ای ( مصاحبه )

تعیین سطح زبان فرانسه

یک مرحله ای ( مصاحبه )